شورای برنامه‌ریزی

۴۲ سال سابقه تدریس در مدارس دولتی و غیر‌دولتی در تهران دارای ۱۰۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت ملی مدرس و مولف کتب درسی وکمک درسی عضو هسته مرکزی آموزش جهانی مدیر عامل و موسس سازمان مردم نهاد مهر‌گیتیتشویق‌نامه‌ها و گواهینامه‌ها