شورای برنامه‌ریزی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو اصلی گروه طراح روش جدید آموزش علوم در ایران و عضو گروه برنامه‌ریزان و مولفان گروه علوم تجربی دفتر تالیف و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش. تالیف مجموعه جدید کتاب‌های راهنمای معلم علوم تجربی دوره ابتدایی.تشویق‌نامه‌ها و گواهینامه‌ها